• bono1974won £299.77
  • SCOUSER_16XXwon £200.00
  • SOULXBABYXSOULwon £155.70
  • harleemitchellwon £132.09
  • bono1974won £130.67
  • nate_xxwon £128.48
  • angie46won £120.68
  • NeverWinit1won £120.00
  • Angie46won £109.62
  • Angie46won £107.88